NEDEN ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU? NEDEN DKG DEĞİL?
İSTANBUL TABİP ODASINDA NEDEN DEMOKRATİK KATILIM GRUBU(DKG) DEĞİL?
NEDEN ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU ?


 • Demokratik Katılım Grubu (DKG),hekimlere özel sektörde kadro sınırlaması getirerek çalışma özgürlüklerini kısıtlayan 15 şubat 2008 tarihli yönetmeliğe karşı çıkmamış, tüm hekimlerin çalışma şartlarını zorlaştıran, engeller getiren tam-gün yasasına bizde tam-gün ilkesinden yanayız diyerek etkin bir muhalefet yapmamıştır. Sonuçta bu iki müdahele hekimleri ya özel hastanede ya da kamuda kapı kulu olma noktasına getirmiştir.


 • Temelde özel hekimliğe karşı olan DKG ,2011 yazında muayenehanelerin kapatılmasına karşı sürdürülen kampanyayı sokak gösterileri dışında desteklememiştir.


 • Aile hekimliğini reddeden DKG, İstanbul Tabip Odasında aile hekimliği komisyonu dahi kurdurmamıştır. Aile hekimliğini tümden reddettiği gibi, uzun süre aile hekimlerinin sorunları ile de ilgilenmemiştir. 2012 seçim sürecindeki yoğun muhalefetimiz ve resmi taleplerimizin baskısı sonrasında Aile Hekimliği komisyonu kurulmuştur.


 • Hekimlere yönelik yaygın şiddet uygulamalarına karşı basit protestolar düzeyinde karşı çıkmaktan öte hiçbir proje geliştirememiştir.


 • Halkla ilişkiler ve kamuoyu oluşturmaya yönelik profesyonel çalışma önerilerini de reddetmektedir. Oysa halkın gözünde hekimlere yönelik iyi bir imaj olmadığı hükümet politikalarının hekimleri günah keçisi olarak halkın önüne attığı, sistemdeki olumsuzlukların faturasının hekime çıkarıldığı bilinen bir gerçektir. Hekime karşı şiddeti doğuran en önemli nedenlerden biri de budur. Bu algıyı değiştirmek kapsamlı bir halkla ilişkiler faaliyeti gerektirmektedir. DKG, bu tür modern iletişim biçimlerini kullanmaya da karşı duran çağdışı bir tutum içerisindedir.


 • Kendini politik olarak tanımlayan dar ideolojik bir yapı olan DKG, kitleselleşmeye de kapalıdır. Odamızın web sayfasında hekimleri odaya üye olma çağrısı dahi yoktur. Seçim dönemlerinde "odayı irticaya kaptırmayalım" tehdit söylemiyle laik, demokrat, liberal seçmenin oyunu almaktadır.


 • Son 12 yılda TTB ve İTO da DKG'nin yönetimde olduğu süreçte hekimlik ve hekimler yönünden hiçbir somut kazanım elde edilemediği gibi özellikle sağlıkta dönüşüm projesinin uygulandığı son 10 yılda hekimler, çalışma özgürlükleri açısından ve ekonomik olarak cumhuriyet tarihinin en kötü noktasına gerilemişlerdir.


 • Hekimler mutsuz ve umutsuzdur. İTO'da hakim DKG yönetim anlayışı, hekimleri iyice odadan uzaklaştırmıştır. Son 3 seçimde oy kullanan hekim sayısı sırasıyla 8800 ve 6300 den 5000 e gerilemiştir. Geleneksel 14 mart yürüyüşünde 2011 de 800 hekim katılmışken, 2012’de bu sayı 350’ye, en son 2015’te 200’e düşmüştür. Son dört yılda 1.050 hekim İTO üyeliğinden istifa etmiştir. Bu rakamlar da İstanbul hekimlerinin DKG den hiçbir beklentisinin kalmadığı ve DKG'nin başarısızlığının somut kanıtlarıdır.


 • DKG ve TTB, geçmişte mahkemelerden aldırdığı yürütmeyi durdurma kararlarını bir başarı gibi hekimlerin önüne koymuştur. Bu muhalefet tarzı günümüzde tümden iflas etmiştir. DKG yönetiminin somut hiçbir başarısı yoktur.


 • Hemen her konu da kökten reddedişlerle meslek örgütümüzü işlevsizleştirmişler, kitle desteğini hiçbir zaman alamamışlardır. Hatta böyle bir amaçlarının olmadığı söylenebilir. Farklı hekim gruplarına ayrı ayrı darbeler vurulurken bunlara karşı değişik hekim kategorilerini organize ederek hekimlerin birlik ve dayanışmasını sağlayamamış, bu yönde bir çaba içerisinde dahi olmamıştır. Güçlü bir muhalefeti örgütleyememiştir. Eylemlerde, kısa ve kolay yoldan yakın meslek gruplarının politik unsurları ile ve diğer marjinal siyasi gruplarla işbirliği yapmayı hekim kitleselleşmesine tercih etmişlerdir. Hekimler farklı kategorilerin özgün sorunlarına uzak ve duyarsız kalan, DKG gerekli önderliği yapamamıştır.


 • DKG hemen daima genel politikalara yönelik refleksleri öncelemiş, enerjisini büyük ölçüde bu alanlarda harcamış, somut hekim sorunlarına alternatif çözümler üretememiş klasik sloganlarını tekrarlamaya, 50 yıl önceki modelleri önermeye devam etmiştir. Bakış açısı çözümden ziyade muhalefet etmekle sınırlı dar bir alanda kalmıştır.


 • Özgür Hekimler Platformu (ÖHP), İstanbul Tabip Odası'nda, hekim haklarını koruma ve geliştirme yönünde "gerçek mücadele"yi yapacak gruptur.


 • ÖHP, somut hekim sorunlarından hareketle tüm hekimlerin birlik ve dayanışma içerisinde mücadelesini organize etmeye kararlıdır.


 • ÖHP olarak, sağlık alanındaki paydaşlarımızla, uzmanlık dalı dernekleri ile aile hekimleri ve diğer tıp dernekleri ile işbirliği yapacaktır.


 • ÖHP, adım adım hekim bağımsızlığını yeniden inşa etmeye çalışacaktır.


 • ÖHP olarak, hekimlerin çalışma özgürlüklerinin yeniden kazanılması birinci önceliğimizdir.


 • ÖHP, çağdaş iletişim tekniklerini kullanarak halkla ilişkiler ve kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmaya hazırdır.


 • ÖHP, hekimlere yönelik şiddeti önlemeye yönelik projelere sahiptir.


 • ÖHP, hekimlerimizi tabip odamızla, halkımızı hekimleri ile barıştırmaya taliptir.


 • ÖHP hekim sorunlarının halkın sağlık sorunlarının bir parçası olduğunu halka benimsetmek yanlış algıyı değiştirmek ve halkın desteğini de alarak çözümler üretmek amacındadır.


 • ÖHP, öncelikle diyalogdan yana olup müzakere edebilecek, ülkedeki tüm kesimlerin kazançlı çıkacağı çözümler üretmeye hazırdır. • Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62987  Hit :110570  Online: 1